Analýza: Jak (ne)regulovat online média

České zákony už dlouho ignorují to, že lidé čtou média převážně online. Pokud však chceme online média regulovat, je třeba nejdříve definovat, o koho se jedná. Rekonstrukce státu přichází s analýzou, která shrnuje současný stav české mediální legislativy, navrhuje různé cesty k definici toho, co jsou online média a v závěru přináší srovnání, jak k tomuto problému přistupují jiné evropské země.

Rekonstrukce státu přichází s analýzou, která shrnuje současný stav české mediální legislativy, navrhuje různé cesty k definici toho, co jsou online média a v závěru přináší srovnání, jak k tomuto problému přistupují jiné evropské země. Analýza dále upozorňuje na nutnost komplexní práce na implementaci evropských nařízení, které se týkají online médií a digitálních platforem.

Na vytvoření analýzy se za Rekonstrukci státu podíleli Iveta Kvardová, Martin Luhan a Martina Kunová. Analýza je hlavním podkladem pro diskusi u kulatého stolu “Jak definovat online média?” pořádanou Senátem ČR 11. 12. 2023.

Iniciativa nezávislá.média přináší pět kroků pro budoucnost českých médií

Rekonstrukce státu a Nadační fond nezávislé žurnalistiky spouští iniciativu nezávislá.média. Společně usilují o změnu právního nastavení fungování médií, která povede k větší pluralitě, politické nezávislosti a pomůže regionální žurnalistice.

Objektivní a nezávislá média jsou jedním ze základních předpokladů fungující demokracie. Český právní řád však v mnoha oblastech zaspal vývoj, a proto přichází nová iniciativa nezávislá.média. “České právo potřebuje více záruk, které budou bránit ovlivňování či ovládnutí médií. Do budoucna se neobejdeme bez silných mediálních institucí a nových pravidel upravujících střet zájmů při vlastnění médií. Jedině tak můžeme zachovat podmínky pro pluralitu médií a objektivní a nezávislou práci novinářů,” říká Jiří Kučera, spoluzakladatel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.

Experti se zaměřili na mezery ve fungování soukromých i veřejnoprávních médií. Společně dali dohromady doporučení v pěti nejpalčivějších oblastech.

  1. Posílení plurality mediálních rad 
  2. Zlepšení kontroly hospodaření veřejnoprávních médií
  3. Modernizace regulátorů audiovizuálních médií
  4. Nová pravidla proti střetu zájmů vlastníků médií (a pro online média)
  5. Podpora regionální žurnalistiky

Chránit Achillovy paty mediálního světa

Právní snahy o ochranu nezávislosti médií jsou již v procesu, experti připravili návrh novely k zákonům o České televizi a Českém rozhlasu, která by měla přinést nový způsob volby mediálních radních a o problémech v mediální oblasti informovali ministra kultury. “Na léto připravujeme kulaté stoly k řešení problémů regionální žurnalistiky. Na projektu pracujeme s kolegy ze zemí Visegradské čtyřky, porovnáváme situaci v jednotlivých zemích a hledáme způsoby, jak zvrátit neblahé trendy. Politikům plánujeme řešení představit v druhé polovině roku,” uvádí předsedkyně Oživení, Šárka Zvěřina Trunkátová.

Kromě specifických problémů české mediální scény reagují doporučení také na celosvětové trendy jako je nulová regulace internetových gigantů nebo snadné šíření dezinformací na sociálních sítích. Tyto výzvy aktuálně řeší také Evropská unie v připravovaném Media Freedom Act. “Naše iniciativa nezávislá.média proto aktuálně posílá také připomínky k evropské legislativě a spolupracujeme s partnery v řadě evropských zemí,” shrnuje Martin Luhan z Rekonstrukce státu, hlavní koordinátor projektu.